Den internationale dimension

Den internationale dimension

”Jeg har bl.a. fået mere selvtillid. Jeg tør at bruge mit engelsk meget mere og mere udfordrende. Jeg er blevet mere åben over for andre mennesker og har ikke så mange fordomme som før. ”     Aleksander  8.kl.

”Jeg har lært meget om mig selv. Jeg har lært, at jeg godt kan håndtere at komme hjem i et fremmed hus. Jeg har også fundet ud af, at jeg ikke er så dårlig til engelsk, som jeg troede. Jeg synes også jeg har fået meget ud af turen. Føler at jeg er blevet åben og mere moden. Jeg har også fået mere selvtillid. Jeg tør noget mere føler jeg. Mine fordomme for at møde fremmede mennesker er også blevet meget bedre, tilbage til det med åbenhed.”      Helena 8.kl.

Hvorfor arbejde med den internationale dimension?

Globaliseringen er en realitet og påvirker samfund økonomisk, socialt og kulturelt. Den har bl.a. sat sig igennem ved at Danmark har udviklet sig til et multikulturelt samfund.  Den verden som vores elever skal kunne fungere i er således kulturelt mangfoldig. Det er derfor indlysende, at de skal udvikle særlige kompetencer, som var mindre påkrævede i tidligere generationer.

Når vi rejser ud i verden, eller når verden møder os, hvor vi bor, er der mange muligheder for at blive beriget i mødet med mennesker fra andre kulturer. Men der er også en risiko for, at vi ikke forstår det vi møder og afviser det som uvigtigt eller ligefrem forkert. Misforståelser og afvisning forekommer ofte, hvis vi ikke har værktøjer til at forstå begreber, traditioner og adfærd, som vi ikke kan genkende fra vores egen kultur. Vi er derfor tvunget til at udvikle nye måder at forstå vores omgivelser på og lære at møde det anderledes med nysgerrighed og åbenhed i stedet for mistænksomhed og frygt. Det er dette forhold, som begrebet ”interkulturel kompetence” tager sit afsæt i. Det vi behøver, er at kunne forundres, før vi forarges. At turde sætte sig i den andens sted uden nødvendigvis at gøre dette til sit eget, man kunne også kalde det respekt, imødekommenhed, anstændig opførsel og indlevelsesevne. I hvert fald er det nødvendigt for at skabe et samfund karakteriseret af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, som det hedder i folkeskolelovens formålsparagraf.

Gennem de senere år har regeringen ved flere lejligheder prøvet at skærpe kravene til implementeringen af den internationale dimension i folkeskolen. Den internationale dimension har således siden 2009 haft status som tværgående dimension i Fælles Mål på linje med eksempelvis IT- og mediekompetencer og skal derfor inddrages i alle fag. Problemet er bare, at dimensionen ikke er bundet op på bindende mål, hvorfor det i høj grad stadig er overladt til enkelte ildsjæle. I efteråret 2010 udsendte Rådet for internationalisering af uddannelserne rapporten ”Internationaliseringen der blev væk” – hvor titlen helt bevidst er valgt for at signalere hvor lidt der i praksis er sket inden for området. Således er det kun 29 % af skolerne der har levet op til kravet om at ”alle elever i løbet af deres skoletid mindst skal deltage i et internationalt projekt”. I forlængelse af dette er en af konklusionerne da også, at det er tvingende nødvendigt med klare krav og forventninger oppefra, hvis dimensionen skal nå ud til alle elever – hvor oppefra betyder undervisningsministeriet og kommunen.

Meldingen er derfor klar: Sæt den internationale dimension på dagsordenen på alle niveauer!

”Verdens bedste folkeskole” er et af regeringens erklærede mål. Rådet for internationalisering af uddannelserne er af den overbevisning, at verden skal lukkes ind, hvis vi skal have en skole af højeste kvalitet.

Engelsk fagudvalg er helt på linje med denne holdning og vil nedenfor komme med nogle ideer til hvordan vi som fremmedsprogslærere kan være med til at vise vejen. Sprog er nemlig ikke blot et kommunikationsredskab, men kan i høj grad bidrage til udvikling af interkulturelle kompetencer og global forståelse. Via fremmedsproget udvikles tanker, følelser og holdninger, der har betydning for, hvordan de(t) fremmede opfattes og hvordan man mødes med de(t) fremmede. Sprog er en af forudsætningerne for, at det bliver muligt at skabe en fælles forståelse om verden. De teoretiske forudsætninger for overhovedet at knytte forbindelse til andre lande og andre kulturer er, at det er muligt at tale sammen og forstå hinanden. Det internationale perspektiv er så vigtigt, fordi Danmark kun er en lille del af verden.

Hvordan kommer man i gang?

Det tilbagevendende spørgsmål er: “Hvordan kommer man i gang?”

Nedenstående er der nogle hjemmesider hvor man i første omgang kan blive inspireret og måske få nogle bud på hvordan man kommer i gang.

 1. 1.        www.skoleniverden.dk

Portalen er et resultat af en anbefaling, om at udarbejde et inspirationshæfte til skoler og kommuner som inspiration til at arbejde internationalt. Inspirationshæftet blev udviklet som en hjemmeside med mulighed for løbende opdatering af nye redskaber og gode eksempler fra institutioner, der arbejder internationalt. Udover information om aktiviteter, links og redskaber giver portalen konkrete eksempler på undervisningsforløb, der kan gennemføres i de enkelte fag og på de forskellige trin.

 1. 2.       www.etwinning.net

eTwinning er en internetportal under EU-programmet for Livslang Læring, der har til formål at formidle kontakt mellem skoler, der søger europæisk samarbejde. Portalen fungerer som en elektronisk skolepartner-database og et samarbejdsforum. Skoler kan gennemføre større og mindre samarbejdsprojekter, og databasen stiller forskellige ressourcer til rådighed, bl.a. konkrete undervisningsmoduler og projektforslag.

 1. 3.       www.espdk.dk

European Schools Project (ESP) udgør i dag et netværk af skoler og undervisningsinstitutioner bredt, primært i Europa. Et særkende for ESP er de årlige lærerkonferencer, der afholdes på skift i de deltagende lande, hvor planlægning og evaluering af samarbejdsprojekter, pædagogik, innovation og udviklingen inden for it er vigtige omdrejningspunkter. Et andet særkende for ESP er, at der i de deltagende lande er koordinatorer eller kontaktpersoner, som kan hjælpe med etablering af projekter.

I Danmark er det

Et af de projekter der over tid er udviklet i  ESP-regi er IMAGE-portalen, som du finder linket til herunder:

http://www.espnet.eu/image/

På denne portal er det muligt at:

 • Finde materialer klar til brug i undervisningen
 • Søge efter en partner
 • Ansøge om et projekt
 • Foreslå nye ideer til brug i internationale projekter
 • Finde eksempler på ”best practice”
 1. 4.       Klædt på til verden af Ellen Farr, Lilian Rhode og Lone Smidt

Hvordan opbygger man i skolen sociale kompetencer: kommunikationsmønstre, normer og værdier, der skal til for at vores børn og unge kan møde den globale, multikulturelle verden? Dette findes der mange gode og konkrete bud på i Klædt på til verden – en håndbog til undervisere om interkulturel kompetence, som indeholder følgende:

 • Introduktion til interkulturel kompetence
 • Prøv i praksis: Godt 80 velafprøvede øvelser til 0.-10. klasse, inddelt efter temaer
 • Forsøg i fagene (i overbygningen): dansk, engelsk, geografi, matematik og samfundsfag
 • Tænk på tilgange: Ideer til pædagogiske metoder
 • Mål: Alle opgaver er tilrettelagt i forhold til indholds- og trinmål, tegn, portefølje, tidsforbrug, materialer og opgavebeskrivelse
 • Materialer og links

Denne bog bør være at finde på alle folkeskoler i vores multikulturelle Danmark

 1. 5.      Brugen af film i arbejdet med kulturdelen af engelskundervisningen.

 Netop film som tekstgenre giver særlig mulighed for indlevelse og forståelse af det anderledes og det fremmede. Eleverne er bekendt med mediet og kan referere til mange film, hvilket muliggør dybtgående fortolkninger og refleksioner.

http://www.salaam.dk

Salaam Film & Dialog arrangerer hvert år en multikulturel filmfestival for skoler i hele landet, hvoraf nogle af tilbuddene kunne være af interesse for engelsklærere.

I 2010 arbejdede et hold studerende fra den internationale linje på Blaagaard-KDAS med at fremstille undervisningsmaterialer til fire udvalgte film til brug i arbejdet med kulturdelen i engelskundervisningen. Efterfølgende er materialerne uploaded på ovenstående hjemmeside og kan frit benyttes af alle. Gå ind på ovenstående link og skriv filmens titel i søgefeltet og så har du materialerne. De fire udvalgte film er nedenstående:

 • Rize
 • Slumdog Millionaire
 • Precious
 • Whale Rider

At være interkulturelt kompetent indebærer at man er i besiddelse af følgende:

 • Evnen til at kommunikere
 • Evnen til at anvende IT interaktivt
 • Evnen til at sætte sig i andres sted
 • Evnen til at kunne samarbejde men mennesker med en anden baggrund end én selv
 • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i uforudsigelige situationer

Det kræver både viden og færdigheder, erfaringer og oplevelser at udvikle interkulturelle kompetencer. Meget af det kan eleverne lære hjemme i klasselokalet, især hvis der er klassekammerater med en anden kulturel baggrund. Men endnu bedre hvis eleverne kan komme i direkte kontakt med jævnaldrende, der bor i et andet land. Det kan ske gennem projektarbejde over nettet, men allerbedst ved at eleverne kommer på udveksling. De læringsmuligheder, der ligger i, at en elev bor privat indkvarteret hos en fremmed familie, er helt unikke. De to elevudtalelser, der indledte denne artikel, vidner således om et potentiale, der ikke findes i nogen anden form for undervisning.

Nedenstående citat, der kommer fra en af Europas førende forskere inden for interkulturelle kompetencer, ligger fint i forlængelse af ovenstående betragtninger og indeholder ligeledes en indirekte opfordring til at skoler medtænker autentiske oplevelser i forbindelse med interkulturelle projekter.

“Attitudes are not related to knowledge in a direct and demonstrable way. When however teachers can ignore the walls of the classroom and bring pupils into personal contact with other people, then there is a possibility that attitudes may change”.  

Michael Byram    in:  ”Language Teachers, Politics and Cultures”