Den internationale dimension

Hvorfor arbejde med den internationale dimension?

Globaliseringen er en realitet og påvirker samfund økonomisk, socialt og kulturelt. Den har bl.a. sat sig igennem ved at Danmark har udviklet sig til et multikulturelt samfund.  Den verden som vores elever skal kunne fungere i er således kulturelt mangfoldig. Det er derfor indlysende, at de skal udvikle særlige kompetencer, som var mindre påkrævede i tidligere generationer.

Når vi rejser ud i verden, eller når verden møder os, hvor vi bor, er der mange muligheder for at blive beriget i mødet med mennesker fra andre kulturer. Men der er også en risiko for, at vi ikke forstår det vi møder og afviser det som uvigtigt eller ligefrem forkert. Misforståelser og afvisning forekommer ofte, hvis vi ikke har værktøjer til at forstå begreber, traditioner og adfærd, som vi ikke kan genkende fra vores egen kultur. Vi er derfor tvunget til at udvikle nye måder at forstå vores omgivelser på og lære at møde det anderledes med nysgerrighed og åbenhed i stedet for mistænksomhed og frygt. Det er dette forhold, som begrebet ”interkulturel kompetence” tager sit afsæt i. Det vi behøver, er at kunne forundres, før vi forarges. At turde sætte sig i den andens sted uden nødvendigvis at gøre dette til sit eget, man kunne også kalde det respekt, imødekommenhed, anstændig opførsel og indlevelsesevne. I hvert fald er det nødvendigt for at skabe et samfund karakteriseret af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, som det hedder i folkeskolelovens formålsparagraf.

Verden skal lukkes ind, hvis vi skal lykkes med den internationale dimension, mener vi i Engelsk fagudvalg.

Sprog er nemlig ikke blot et kommunikationsredskab, men kan i høj grad bidrage til udvikling af interkulturelle kompetencer og global forståelse. Via fremmedsproget udvikles tanker, følelser og holdninger, der har betydning for, hvordan de(t) fremmede opfattes og hvordan man mødes med de(t) fremmede. Sprog er en af forudsætningerne for, at det bliver muligt at skabe en fælles forståelse om verden. De teoretiske forudsætninger for overhovedet at knytte forbindelse til andre lande og andre kulturer er, at det er muligt at tale sammen og forstå hinanden. Det internationale perspektiv er så vigtigt, fordi Danmark kun er en lille del af verden.

At være interkulturelt kompetent indebærer at man er i besiddelse af følgende:

  • Evnen til at kommunikere
  • Evnen til at anvende IT interaktivt
  • Evnen til at sætte sig i andres sted
  • Evnen til at kunne samarbejde men mennesker med en anden baggrund end én selv
  • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i uforudsigelige situationer

Det kræver både viden og færdigheder, erfaringer og oplevelser at udvikle interkulturelle kompetencer. Meget af det kan eleverne lære hjemme i klasselokalet, især hvis der er klassekammerater med en anden kulturel baggrund. Men endnu bedre hvis eleverne kan komme i direkte kontakt med jævnaldrende, der bor i et andet land.

Hvordan kommer man i gang?

Det tilbagevendende spørgsmål er: “Hvordan kommer man i gang?”

Nedenstående er der nogle hjemmesider hvor man i første omgang kan blive inspireret og måske få nogle bud på hvordan man kommer i gang.

www.etwinning.net

eTwinning er en internetportal under EU-programmet for Livslang Læring, der har til formål at formidle kontakt mellem skoler, der søger europæisk samarbejde. Portalen fungerer som en elektronisk skolepartner-database og et samarbejdsforum. Skoler kan gennemføre større og mindre samarbejdsprojekter, og databasen stiller forskellige ressourcer til rådighed, bl.a. konkrete undervisningsmoduler og projektforslag.

http://espnet.eu/

European Schools Project (ESP) udgør i dag et netværk af skoler og undervisningsinstitutioner bredt, primært i Europa. Et særkende for ESP er de årlige lærerkonferencer, der afholdes på skift i de deltagende lande, hvor planlægning og evaluering af samarbejdsprojekter, pædagogik, innovation og udviklingen inden for it er vigtige omdrejningspunkter.

Et af de projekter der over tid er udviklet i  ESP-regi er IMAGE-portalen, som du finder linket til herunder:

http://www.espnet.eu/image/

På denne portal er det muligt at:

  • Finde materialer klar til brug i undervisningen
  • Søge efter en partner
  • Ansøge om et projekt
  • Foreslå nye ideer til brug i internationale projekter
  • Finde eksempler på ”best practice”

https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

Verdensbilledlegatet Udenrigsministeriet – Danidas verdensfilm

http://u-web.dk/

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

http://travelingteddybear.com/

www.aiesec.dk