Den Internationale Dimension – Tysk

Globaliseringen er en realitet og påvirker samfund økonomisk, socialt og kulturelt. Den har bl.a. sat sig igennem ved at Danmark har udviklet sig til et multikulturelt samfund.  Den verden som vores elever skal kunne fungere i er således kulturelt mangfoldig. Det er derfor indlysende, at de skal udvikle særlige kompetencer, som var mindre påkrævede i tidligere generationer.

Når vi rejser ud i verden, eller når verden møder os, hvor vi bor, er der mange muligheder for at blive beriget i mødet med mennesker fra andre kulturer. Men der er også en risiko for, at vi ikke forstår det vi møder og afviser det som uvigtigt eller ligefrem forkert. Misforståelser og afvisning forekommer ofte, hvis vi ikke har værktøjer til at forstå begreber, traditioner og adfærd, som vi ikke kan genkende fra vores egen kultur. Vi er derfor tvunget til at udvikle nye måder at forstå vores omgivelser på og lære at møde det anderledes med nysgerrighed og åbenhed i stedet for mistænksomhed og frygt. Det er dette forhold, som begrebet ”interkulturel kompetence” tager sit afsæt i. Det vi behøver, er at kunne forundres, før vi forarges. At turde sætte sig i den andens sted uden nødvendigvis at gøre dette til sit eget, man kunne også kalde det respekt, imødekommenhed, anstændig opførsel og indlevelsesevne. I hvert fald er det nødvendigt for at skabe et samfund karakteriseret af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, som det hedder i folkeskolelovens formålsparagraf.

Verden skal lukkes ind, hvis vi skal lykkes med den internationale dimension, mener vi i tysk fagudvalg.

Sprog er nemlig ikke blot et kommunikationsredskab, men kan i høj grad bidrage til udvikling af interkulturelle kompetencer og global forståelse. Via fremmedsproget udvikles tanker, følelser og holdninger, der har betydning for, hvordan de(t) fremmede opfattes og hvordan man mødes med de(t) fremmede. Sprog er en af forudsætningerne for, at det bliver muligt at skabe en fælles forståelse om verden. De teoretiske forudsætninger for overhovedet at knytte forbindelse til andre lande og andre kulturer er, at det er muligt at tale sammen og forstå hinanden. Det internationale perspektiv er så vigtigt, fordi Danmark kun er en lille del af verden.

  

At være interkulturelt kompetent indebærer at man er i besiddelse af følgende:

  • Evnen til at kommunikere
  • Evnen til at anvende IT interaktivt
  • Evnen til at sætte sig i andres sted
  • Evnen til at kunne samarbejde med mennesker med en anden baggrund end én selv
  • Evnen til at handle selvstændigt og refleksivt i uforudsigelige situationer

Det kræver både viden og færdigheder, erfaringer og oplevelser at udvikle interkulturelle kompetencer. Meget af det kan eleverne lære hjemme i klasselokalet, især hvis der er klassekammerater med en anden kulturel baggrund. Men endnu bedre hvis eleverne kan komme i direkte kontakt med jævnaldrende, der bor i et andet land.

 

Den internationale dimension i tyskfaget

At lære et nyt sprog er som at få en nøgle til en ny verden. Man møder andre mennesker, andre måder at leve på, andre kulturer for derigennem at få øje på sin egen kultur, fællesskaber, ligheder og forskelle. Tyskfagets opgave er at få eleverne til at bruge denne nøgle og lukke døren helt op.

Internationalt samarbejde er ein Muss i tyskundervisningen. Som lærer kan man vælge, om dette skal ske i form af netvenner, klasse- eller skolesamarbejde.

For sprogfagene og dermed også for tyskfaget spiller Europarådets sprogpolitiske mål en væsentlig rolle. Der er her lagt vægt på kendskab til sprog som forudsætning for at kunne mestre et hverdagsliv sammen med mennesker fra forskellige kulturer. Sprog bygger bro mellem kulturer og gør det muligt at udveksle informationer og har dermed betydning for forståelse af andre menneskers måde at tænke og leve på.

Tysk som 2. og 3. fremmedsprog bygger på de læringsstrategier og kommunikationsstrategier, eleverne har tilegnet sig i dansk og engelsk og inddrager elevernes erfaringer, også med andre sprog.

Tyskfaget har udviklet sig til ikke kun at fokusere på færdigheder og viden inden for områderne mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation, men også på kultur og samfund, og bidrager dermed aktivt til den enkelte elevs interkulturelle dannelse.

 

Bliv interkulturelt kompetent

Der er mange måder at arbejde med den interkulturelle dimension på. Herunder finder du forslag til inspiration:

https://www.emu.dk/tema/internationalt

På denne side får du inspiration til, hvordan arbejdet med den internationale dimension kan tilrettelægges. Læg specielt mærke til nedenstående links:

https://www.emu.dk/modul/ti-tips-til-arbejdet-med-den-internationale-dimension

Find ti moduler med tips til arbejdet med den internationale dimension.

https://www.emu.dk/tema/etwinning

eTwinning er en internetportal under EU-programmet for Livslang Læring, som har til formål at formidle kontakt mellem skoler, der søger europæisk samarbejde. Portalen fungerer som en elektronisk skolepartnerdatabase og et samarbejdsforum. Skoler kan gennemføre større og mindre samarbejdsprojekter, og databasen stiller forskellige ressourcer til rådighed, bl.a. konkrete undervisningsmoduler og projektforslag.