Vedtægter

Vedtægter

Sproglærerforeningens vedtægter 2023

SPROGLÆRERFORENINGEN – for engelsk-, tysk- og fransklærere

  • at støtte og udvikle sprogundervisningen inden for alle uddannelsesområder
  • At formidle kontakt og fagligt samarbejde mellem medlemmer, fagudvalg, nedsatte udvalg og Hovedstyrelse
  • At være kontaktorgan i faglige spørgsmål til relevante lærerorganisationer, herunder Danmarks Lærerforening, der for folkeskolens område er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.
  • At være kontaktled til foreninger og institutioner i ind- og udland inden for sproglærernes interesseområde.

Som medlem af Sproglærerforeningen kan optages lærere, lærerstuderende, skoler og institutioner i Danmark.
Sproglærerforeningens medlemmer skal være medlem af DLF, hvis de har ret til almindeligt medlemskab.

om medlem af Sproglærerforeningen kan optages lærere, lærerstuderende, skoler og institutioner i Danmark. Sproglærerforeningens medlemmer skal være medlem af DLF, hvis de har ret til almindeligt medlemskab.

Sproglærerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle personlige medlemmer, som
har betalt kontingent, har adgang og stemmeret.
Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i marts eller april.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere

2) Godkendelse af dagsordenen

3) Formandens beretning og godkendelse af denne

4) Udvalgenes beretninger

5) Sproglærerens beretning

6) Godkendelse af Sproglærerforeningens regnskab og budget for det kommende år

7) Fastsættelse af kontingent

8) Indkomne forslag

9) Valg til Hovedstyrelsen plus suppleanter

10) Valg til fagudvalgene plus suppleanter

11) Indstilling af redaktør(er) og annonceansvarlig til Sproglæreren

12) Valg til evt. andre udvalg

13) Valg af 2 interne revisorer og 1 suppleant

14) Drøftelse af foreslåede emner

15) Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske på forsiden af foreningens hjemmeside, i Sproglæreren,
på folkeskolen.dk og relevante netkonferencer med angivelse af tid og sted og med mindst en måneds varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage inden
og skal tilsendes de tilmeldte medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan ekstraordinært indkaldes med mindst 14 dages varsel af hovedstyrelsen eller efter krav fra mindst en fjerdedel af de personlige medlemmer.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der afholdes skriftlig
afstemning, såfremt ét medlem ønsker det. Personvalg foregår altid skriftligt. Vedrørende afstemning om
vedtægtsændringer se § 9.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes så vidt muligt en sprogkonference tilrettelagt af Hovedstyrelsen/Sprogkonferenceudvalget.

Hovedstyrelsen består af formand, næstformand, hovedkasserer og en fast repræsentant fra hvert af fagudvalgene.
Formand, næstformand, hovedkasserer vælges af generalforsamlingen.
Formanden og hovedkassereren aflønnes ifølge kontrakt. Hovedstyrelsen fastsætter honorarerne inden generalforsamlingen.
Fagudvalgene vælger hver en suppleant for deres repræsentant i Hovedstyrelsen.
Formanden vælges i lige år; næstformanden og hovedkassereren i ulige år.
Hvert år vælges 2 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen.
Mindst 2 af de generalforsamlingsvalgte hovedstyrelsesmedlemmer skal være folkeskolelærere.
Hovedstyrelsen forestår den daglige ledelse og repræsenterer Sproglærerforeningen udadtil.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og hovedkassereren.
Arbejdsområdet er sprogpolitisk præget. Derudover har Hovedstyrelsen følgende opgaver:

  • Forvaltning af foreningens økonomi.
  • Udarbejdelse og koordination af årsplan.
  • Nedsættelse af arbejdsgrupper og udvalg.
  • Fordeling af opgaver mellem de respektive udvalg.
  • Ansættelse af redaktør(er) til Sproglæreren ifølge kontrakt.
  • Behandling af ansøgninger om administrationsudgifter og om kursus- og mødeaktivitet fra kontaktperson(er) eller enkeltmedlemmer.


Hovedstyrelsen er beslutningsdygtig såfremt formanden eller næstformanden samt mindst 2 hovedstyrelsesmedlemmer er til stede.
I øvrigt fastsætter hovedstyrelsen selv sin forretningsorden.

Der nedsættes et fagudvalg for hvert sprog, som generalforsamlingen finder relevant i undervisningssammenhæng.

Fagudvalgene for engelsk, tysk og fransk består af højst 5 og mindst 4 medlemmer, hvoraf alle skal være personlige medlemmer af foreningen og mindst 2 aktive undervisere på folkeskoleniveau. Medlemmerne vælges for 2 år. Til hvert fagudvalg vælges en suppleant for 1 år. Suppleanten deltager kun i møder, hvor et andet medlem af fagudvalget har fået forfald. Såfremt et fagudvalg har tilknyttet en person som konsulent, skal dette være omkostningsfrit for foreningen.

Fagudvalgene konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og kontaktperson til Sproglæreren, repræsentant i Hovedstyrelsen samt suppleant for sidstnævnte. Fagudvalgene meddeler inden 1. maj konstitueringen til Hovedstyrelsen og Sproglæreren. Fagudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

Hovedkassereren fører regnskab for fagudvalgene på baggrund af de tilsendte bilag.

Fagudvalgene står til rådighed for Hovedstyrelsen med udtalelser, forslag og oplysninger vedr. deres faglige
område.

Fagudvalgene udpeger hver 2 repræsentanter til Sprogkonferenceudvalget, hvis opgave det er sammen med formand/næstformand og hovedkasserer at arrangere en landsdækkende sprogkonference, der så vidt muligt afholdes hvert år i forbindelse med generalforsamlingen. Programmet skal indeholde emner af fælles, tværfaglig interesse såvel som indslag inden for de enkelte fremmedsprog. Hovedstyrelsen kan vedtage, at den udgør sprogkonferenceudvalget.

Fagudvalgene udpeger hver 1 repræsentant til et sprogpolitisk udvalg, hvis opgave det er sammen med formand, næstformand og fagudvalgsformændene at ajourføre den gældende sprogpolitik, når Hovedstyrelsen finder det aktuelt.

Hovedstyrelsen holdes løbende underrettet om fagudvalgenes arbejde.

Fagudvalgsmedlemmerne sender løbende elektroniske bilag til hovedkassereren, som videresender årsregnskaber og bilag til Sproglærerforeningens revisor.

Senest d. 1. februar sender fagudvalgsformændene årsberetninger til formanden.

Fagudvalgene aflægger hvert år beretning på generalforsamlingen.

Sproglærerforeningen udgiver bladet fagbladet Sproglæreren, som udkommer 3 gange årligt.

Bladets ansvarshavende redaktør, eventuelle medredaktør og annonceansvarlige indstilles på generalforsamlingen og ansættes af Hovedstyrelsen. Hovedstyrelsen fastsætter Inden generalforsamlingen den ansvarshavende redaktørs honorar.

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling i marts-april. Kontingentet opkræves
én gang årligt.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Sproglærerforeningens regnskab revideres af to interne revisorer. Årsrapporten udarbejdes af et revisionsfirma og forelægges til godkendelse til godkendelse på generalforsamlingen.

Hovedkassereren varetager Sproglærerforeningens formue og betaling af regninger. Hovedkassereren råder over Sproglærerforeningens og fagbladet Sproglærerens konti, herunder netbank, samt indgår aftale herom efter aftale med formanden.

Det skal af mødeindkaldelsen til generalforsamlingen tydeligt fremgå, når der er forslag til vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Nedlæggelse af Sproglærerforeningen sker efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer. Dog skal en sådan nedlæggelse bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 3 måneder efter vedtagelsen. Ved nedlæggelse vil foreningens midler gå til velgørende formål efter generalforsamlingens ønsker.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 30. marts 2023